§ 1 Foreningens navn er ”Jazz & Rock ved Ringkøbing Fjord”.
Foreningen har hjemme i Ringkøbing-Skjern Kommune.


§ 2 Foreningens formål er at opdyrke og styrke kendskabet til og forståelsen af livemusik indenfor jazz- og rockgenrerne. På denne egn, hvor mulighederne for at opleve og deltage i musikarrangementer indenfor disse genrer er begrænsede, er det foreningens mål at afholde arrangementer, hvor kendte dels ukendte navne præsenteres.

§ 3 Foreningen er åben for alle. Alt arbejde i foreningen udføres ulønnet af foreningens bestyrelse og medlemmer.

§ 4 Regnskabet følger kalenderåret. Kontingent fastsættes ved den årlige generalforsamling. Evt. overskud fra arrangementer skal sikre foreningens fortsatte drift. I den udstrækning de økonomiske midler rækker til det, vil foreningen medvirke til, at lokale amatører får mulighed for at udøve og forbedre deres musikalske evner.

§ 5 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, og den vælger en bestyrelse, som varetager den daglige ledelse. Ordinær generalforsamling indvarsles med mindst en måneds varsel ved offentliggørelse i den lokale presse, og den afholdes hvert år inden d. 1. april. Afstemninger foretages ved håndsoprækning eller ved skriftlig afstemning, dersom mindst 1 deltager anmoder derom. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Dagsordenen indeholder mindst følgende punkter:

1. Beretning
2. Regnskab
3. Kontingent
4. Forslag
5. Valg af bestyrelse og suppleanter
6. Valg af revisor
7. Evt.


§ 6 Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som konstituerer sig med formand og kasserer og udarbejder en forretningsorden. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen – 2 medlemmer i lige år – 3 medlemmer i ulige år. Derudover vælges 2 suppleanter for 1 år ad gangen.

§ 7 Foreningen tegnes ved formand og kasserer.

§ 8 Formanden indkalder til bestyrelsesmøde så ofte det findes nødvendigt, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer af bestyrelsen er til stede.

§ 9 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af den beslutningsdygtige bestyrelse eller af mindst 20 medlemmer af foreningen. Den ekstraordinære generalforsamling indvarsles med dagsorden i den lokale presse med mindst 1 uges varsel. Den ekstraordinære generalforsamling afvikles efter samme retningslinier som den ordinære generalforsamling.

§ 10 Ændringer af vedtægter kan ske, når 2/3 af de stemmeberettigede fremmødte har stemt for.

§ 11 Nedlæggelse af foreningen kan ske ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med 14 dages mellemrum, når 2/3 af de stemmeberettigede fremmødte har stemt for. Ved nedlæggelse af foreningen tilfalder evt. formue et lignende almennyttigt musikalsk formål indenfor foreningens formålsparagraf. Jazz & Rock ved Ringkøbing Fjord - Vedtægter til download i Pdf